Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

DruQ met KvK-nummer 65813529, hierna te noemen; DruQ

1. ALGEMEEN
1.1 Op leveringen en diensten van DruQ zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. OFFERTES EN PRIJSOPGAVES
2.1 Offertes en prijsopgaven verplichten DruQ niet tot het sluiten van een overeenkomst. Offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend voor beide partijen.

2.2 DruQ behoudt zich het recht voor om opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. ANNULERING
3.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren, voordat DruQ met de uitvoering ervan is begonnen, mits hij de hierdoor ontstane schade, waaronder begrepen geleden verliezen, gederfde winst, ingekochte materialen en ingeroepen diensten, vergoedt.

3.2 Bij het annuleren van overeenkomsten waarbij DruQ een ontwerp voor opdrachtgever maakt, worden de DTP kosten/uren die tot het moment van annuleren zijn gemaakt altijd doorbelast aan de opdrachtgever. Ongeacht of dit ontwerp uiteindelijk zou worden gebruikt.

3.3 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met DruQ tot stand nadat wij de opdracht bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, per e-mail, social media, whatsapp, telegram, sms, telefonisch of persoonlijk/mondeling hebben ontvangen. Opdrachtbevestigingen worden naar aard en omvang niet standaard door DruQ verstrekt. Opdrachtgever dient hierom uitdrukkelijk te verzoeken bij het geven van de opdracht.

3.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden DruQ slechts indien deze schriftelijk aan haar zijn doorgegeven en door haar zijn bevestigd. Het is niet vanzelfsprekend dat aanvullende afspraken of wijzigingen uitgevoerd worden binnen de eerder geschatte levertijd.

3.5 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.

3.6 Elke overeenkomst wordt zijdens DruQ aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever — uitsluitend ter beoordeling van DruQ — voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.7 DruQ is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

3.8 DruQ is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de opdrachtgever, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

3.9 Betalingen van opdrachtgever aan DruQ zijn niet restitueerbaar.

3.10 Opzegtermijn; het onderhoud-abonnement start vanaf de dag van online gaan voor publiek, geldt voor 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar. De opdrachtgever ontvangt een factuur voor het komende jaar. Annuleren hiervan is mogelijk tot 1 maand voor verlenging.

4. PRIJS
4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en van overheidswege opgelegde heffingen.

4.2 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie voor een evenredig gedeelte van de overeengekomen totaalprijs.

4.3 Ontwerpbureaus of andere tussenpersonen kunnen uitsluitend, na overleg van schriftelijke goedkeuring van onze offerte door hun opdrachtgever, aan DruQ het verzoek doen om de factuur direct naar en op naam van hun opdrachtgever te sturen.

4.4 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is DruQ gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

4.5 Meerwerkzaamheden ontstaan, doordat opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, ondeugdelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, programmatuur of databestanden aanlevert, dan wel op andere wijze ondeugdelijk, te laat en/of niet op de afgesproken wijze zijn verplichtingen nakomt, zullen additioneel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. BETALINGSTERMIJN
5.1 Opdrachtgever betaalt facturen vooruit. Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtgever de krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op korting, verrekening of opschorting. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist.
Betalingen van opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn niet restitueerbaar.

5.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze wegens vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag 12% rente per jaar verschuldigd en is hij gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van € 150,-.

6. LEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 Vanaf het moment van (op)levering is het gekochte (online en/of fysiek) voor risico van de opdrachtgever, ook tijdens de looptijd van een onderhoudscontract.

6.2 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte gereed is en/of online staat.

6.3 De opdrachtgever is verplicht het geleverde, digitaal en fysiek, en de verpakking terstond bij levering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren.

6.4 Eventuele tekorten, fouten, punten van ontevredenheid en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever direct te melden aan DruQ. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen zonder tegenprestatie (uurloon e.d.).

6.5 DruQ is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke DruQ afzonderlijk kan factureren.

6.6 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.

6.7 Wanneer de zaken 5 werkdagen na het vermelden van gereed staan door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij te harer beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.8 Wanneer er sprake is van transport van zaken zal de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever aan DruQ is verstrekt, door DruQ als goed huisvader/koopman worden bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de opdrachtgever alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

6.9 Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever verklaart heeft de meerdere kosten daarvan te dragen.

6.10 Geleverde zaken blijven eigendom van DruQ, tot het moment waarop al haar krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de opdrachtgever zijn betaald. Geleverde online zaken, zoals, maar niet uitsluitend, een website, online advertentie, online social media e.d., blijven eigendom van DruQ. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de opdrachtgever, of overlijden wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, is DruQ gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten het recht van DruQ op vergoeding voor verlies en schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van DruQ op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar zijn.

6.11 Het onderhoud-abonnement houdt in dat DruQ web- en multimedia de website volledig in beheer heeft en naar beste kunnen onderhoudt (software updates, veiligheidssoftware, inrichting e.d.). De klant en/of derden is/zijn niet gemachtigd de website aan te passen zonder overleg met DruQ. Eventuele aanpassingen kunnen “schade”/meerwerk opleveren, het staat DruQ vrij om extra kosten in rekening te brengen om wijzigingen te herstellen. Het staat DruQ vrij om extra kosten in rekening te brengen om verouderde software up to date te houden, bij bijvoorbeeld de aanschaf van licenties, verbouwen van gedeelten van pagina’s vanwege ouderdom e.d. DruQ zal dit altijd vooraf overleggen met de opdrachtgever.
Klanten die gekozen hebben voor het abonnement zullen bij beëindiging van het abonnement geen onderhoud meer krijgen op hun website.

6.12 Eventuele webhosting en domeinnaam zijn niet inbegrepen in de website-bouw en het onderhoud-abonnement en zullen apart in rekening gebracht worden als door de klant verzocht wordt dit te regelen. DruQ zal dit doen als een service.
Webhosting en domeinnaam worden altijd bij een externe partij ingekocht. Deze externe partij is altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste werking hiervan. DruQ is niet verplicht en verantwoordelijk om te helpen met het oplossen van problemen bij email, hosting e.d. De hostingpartij is hiervoor het aanspreekpunt.
DruQ kan op geen manier aansprakelijk worden gesteld voor problemen, schade e.d. met betrekking tot de webhosting, domeinnaam, email etc.

7. AUTEURSRECHTEN
7.1 De opdrachtgever garandeert DruQ, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de veelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom. De opdrachtgever vrijwaart DruQ zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden dienaangaande geldend kunnen maken.

7.2 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan is DruQ bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat DruQ door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal DruQ de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

7.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft DruQ steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computer programmatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

7.4 De door DruQ volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals teksten, illustraties, kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen, evenmin als tot een wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming van DruQ bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

7.5 De opdrachtgever verkrijgt na levering door DruQ het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de door DruQ in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van overeengekomen of normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

8. PROEVEN
8.1 DruQ werkt, tenzij anders vermeld, uitsluitend met digitale proeven.

8.2 Goedkeuring van de proeven geldt als erkenning, dat DruQ de aan het definitieve eindresultaat voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

8.3 Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

9. OVERMACHT
9.1 Onder ‘overmacht’ wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

9.2 Indien naar het oordeel van DruQ de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid, die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.

9.3 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 DruQ sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de wet geregeld is.

10.2 De aansprakelijkheid van DruQ zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

10.3 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is DruQ niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij opdrachtgever als bij derden.

10.4 DruQ zal de website naar beste kunnen maken zodat deze aan de AVG wet voldoet. De verantwoordelijkheid blijft echter ten alle tijden bij de opdrachtgever om te controleren of deze aan de wetten voldoet. DruQ hoeft dit niet te overleggen met de opdrachtgever.

11. GEHEIMHOUDING EN ZORG
11.1 DruQ verplicht zichzelf haar personeel en door haar ingeschakelde hulppersonen tot strikte geheimhouding van al hetgeen ter zake van de opdrachtgever ter kennis komt.

11.2 DruQ zal de door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst verstrekte zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt tijdens de bewaring alle risico’s van bedoelde zaken.

11.3 De opdrachtgever is gehouden van aan DruQ verstrekte kopij, tekeningen, ontwerpen, foto’s en informatiedragers een duplicaat te maken.

12. RECLAMES
12.1 Eventuele reclames worden door DruQ slechts in behandeling genomen indien zij haar rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

12.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na factuurdatum.

12.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door DruQ in behandeling genomen.

12.4 Indien de reclame door DruQ gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

12.5 Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

12.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming van DruQ, onder door haar te bepalen voorwaarden.

13. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14. GESCHILLEN
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de woonplaats van DruQ is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]